lördag 13 februari 2010

Riskerna tilltar...

Nu har USA beslutat sig för att sätta in något 1000-tal av sina nyanlända militära trupper i norra Afghanistan - dvs. det område där de svenska soldaterna befinner sig för tillfället. Detta kommer att öka riskerna för den svenska truppen avsevärt och deras fredsbevarande uppgifter som så ofta framhålls blir naturligtvis obefintliga då det inte finns någon fred att bevara.

USA, Storbritannien, Danmark, Estland samt Afghanistans egen armé håller just nu på med en storoffensiv för att rensa ut Talibanerna ifrån Afghanistan. Naturligtvis kommer man inte lyckas helt och hållet med detta, utan tyvärr antagligen skapa en grogrund för nytt hat, ny fruktan och nyrekrytering av terrorister.

Det är dock inte intelligensen i insatsen, eller vilka konsekvenser det kan få för det politiska klimatet i Afghanistan som jag ska prata om, utan det faktum att de svenska trupperna nu utsätts för allt högre press och allt större risker. Är det vettigt att ha fredsbevarande styrka i områden där NATO nu planerar att krossa allt vad fred heter? Om det inte finns någon fred att bevara har väl inte våra soldater på plats att göra, eller?

I de inledande striderna under gårdagen har ett 20-tal gerillakrigare, och 5 NATO-soldater fått sätta livet till. Fler dödsfall kommer förekomma och striderna kommer att bli både blodiga och allt värre. Jag anser inte att Sverige har med detta att göra. Det ÄR inte Sveriges krig. Än så länge pågår striderna mestadels i södra Afghanistan, men NATO-trupperna kommer pressa Talibanerna norrut, och striderna kommer att tillta i Mazar-i-Shaarif-området där de svenska insatserna är posterade i första hand.

Jag tycker precis som Peter Eriksson att de svenska partiledarna verkligen behöver se över situationen ordentligt och se till vilka risker man utsätter de unga männen och kvinnorna i för.I


Jan Björklund i lördagsintervjun

Jag måste faktiskt ge Jan Björklund lite positiv kritik efter att ha lyssnat på ekots lördagsintervju. Inte för att jag håller med honom i särskilt mycket, men däremot så var han tydlig, ärlig och höll fast vid sina övertygeler och det ska han ha creds för.

Hans åsikter tål dock att kritiseras ändå.


Hans syn på kärnkraften är och förblir ogrundad, och okunnig! Då Tomas Ramberg tog upp att Kina och flera andra tidigare stora producenter av kärnkraft storsatsar på vindkraft verkade Björklund något besvärad och drog upp siffror som att vindkraft idag producerar ca 1 % av Sveriges energibehov. Detta är icke helt korrekt. Redan 2007 stod vindkraften för ca 1,5 % av den totala el- och energiproduktionen i Sverige. Att det trots fler vindkraftverk idag skulle innebära en mindre produktion förefaller väl inte särdeles troligt, eller? Vindkraften byggs också ut som aldrig förr för tillfället.

Mig veterligt har heller ingen föreslagit att enbart vindkraften skall ersätta kärnkraften, men den är en av många viktiga alternativa energikällor för en effektiv och lyckad utfasning av kärnkraften vilken är och förblir ett enormt miljöhot vare sig själva reaktorerna är säkra eller ej.

Att vindkraften idag står för en försvinnande liten del av Sveriges elproduktion beror på att den är relativt outbyggd, och på att man ännu inte utnyttjar dess fulla kapacitet. Om vindkraften byggs ut till fullo på alla de platser som man märkt ut som lämpliga skulle de producera runt 20 TWh vilket skulle fylla hela Sveriges behov av hushållel.
Jag anser dock att dessa platser bör ses över rejält eftersom vi INTE får hamna i en situation som den i Altamont Pass i Kalifornien där ca 1300 rovfåglar per år dödas av vindkraftverkens rotorblad. Anledningen är att området är rikt på jordekorrar, de aktuella rovfåglarnas huvudföda. Vi måste naturligtvis ta hänsyn i Sverige till aktuella ekosystem på platserna så att vindkraftsparkerna inte får liknande ödesdigra konsekvenser. Detta är ett överkomligt hinder.

På Gotland står 160 vindkraftverk för 20 % av Gotlands energibehov (dvs. ungefär i procentuell paritet med vad vindkraften ger i hela Danmark). En fördubbling skulle alltså uppfylla 40 % av energibehovet, och minska behovet av kärnkraft avsevärt.
Detta är varken utopiskt eller fantasifullt utan fullt möjligt och dessutom inte några som helst problem att åstadkomma, och det kommer att vara åstadkommet inom en inte alltför avlägsen framtid.

Sveriges vindkraft är ännu relativt outbyggd och vi producerar idag ungefär lika lite el och energi med hjälp av vindkraft som Litauen (trots enorm potential) men vindkraften är på väg att byggas ut rejält och kommer mycket snart att utgöra en betydligt mycket större del av den svenska el- och energiproduktionen.

Vi ska dock inte fastna i diskussionen med att bara prata om vindkraft. Med hjälp av den vattenkraft som vi har idag (och inte skall byggas ut nämnvärt!), kombinerat med fullt utbyggd fjärrvärme, solenergi etc. i samband med energieffektiviseringar, klimatsmarta nybyggda hus. så kommer vi klara av vårt energibehov i framtiden också, utan att behöva förändra vår livsstil fullkomligt. Åtminstone inte till en början.

Därför har jag svårt att förstå hur man kan argumentera för en utbyggnad av kärnkraften, vilket bevisligen utgör ett miljöproblem, inte enbart pga. strålning och de skador som det medför på närliggande natur och närboende människor, utan också pga. uranbrytning och slutavfallshantering.

Nej, major Björklund, Tänk om Tänk rätt!!

Major Björklund och Tomas Ramberg samtalade också om EUROn och den identitetskris som valutan nu genomgår. Björklund var återigen besvärad, och försökte krångla sig ur sin positiva inställning till EUROn på ett så smidigt sätt som möjligt. Han lyckades väl sådär får man säga, men självklart kan inte karln sitta i direktsänd radio och plötsligt byta åsikt i en av Folkpartiets viktigaste frågor. Jag tror dock att många folkpartister och andra EURO-förespråkare har tänkt om en hel del den senaste tiden då bristerna med EUROn har blivit så påtagliga.

Björklunds tal om det positiva med EUROn - nämligen att den ger en möjlighet att sätta grimma på medlemmarna att hålla sig inom stabilitetspaktensgränser- ekade ihåligt och tomt då de allra flesta medlemsstater just nu har kraftiga budgetunderskott som vida överstiger de tillåtna 3 % av BNP, där Grekland är det mest aktuella och kanske värsta exemplet, men också Irland, Portugal, Spanien och Italien befinner sig i djupa kriser orsakade av den av Björklund så fantastiska fria marknaden.

Vi kan som sagt skatta oss lyckliga för att vi valde att stå utanför EURO-samarbetet då detta har gett oss en liten möjlighet åtminstone att själva reglera och möta den sk. finanskrisen som pågått under de senaste ca 2 åren på ett sätt som kunnat anpassats till svenska behov. Någon ny folkomröstning om anslutning till EUROn behöver vi nog inte oroa oss för inom den närmsta tiden skulle jag tro... :)

Jag tycker att det är synd att det inte talades skola och utbildning överhuvudtaget i Lördagsintervjun utan mest energipolitik och ekonomi. Jag hade velat höra mer om Björklunds syn på Afghanistan, och då även på utbildning där för att utrota analfabetismen, jag hade velat höra mycket mer om de märkliga förslagen om elevers betygssättning av lärare, jag hade velat höra mer om hans idéer med återinförandet av lågstadieläraren.
Någon skolpolitik blev det dock inte tal om, men denna kommer väl antagligen framkomma vad det lider i debatter, och frågestunder. 30 minuters intervju är för kort för att hinna med allt väsentligt tyvärr.Afghanistans rättsväsende

Det har de senaste dagarna argumenterats flitigt för ökad militär truppnärvaro i Afghanistan, och lika flitigt argumenterats emot detsamma. Jag är själv klart emot en ökad militär närvaro, men vad som borde kunna göra skillnad är förstärkningar i EUPOL-insatserna. EUPOL är en organisation med uppdrag från EU att utbilda tjänstemän och tjänstekvinnor som skall tjänstgöra inom det afghanska rättsväsendet. Från patrullerande poliser till domare, från åklagare till fångvaktare.

Det finns dock en mängd problem kopplade till EUPOLs arbete vilka redogörs för av Anders Kjellström här.
Dels finns problemet med att närmare 70 % av deras adepter är analfabeter. Hur får man ut information under en två månader lång polisutbildning till analfabeter?
Ytterligare ett problem är att poliserna idag betalas ca 100 US $ i månaden av den afghanska staten, medan drogkartellerna kan betala ut det dubbla i lön.
Vilka är det troligast att man som polis i ett av världens fattigaste länder väljer att jobba för då?

De pengar vi idag lägger på militär personel, på stridsutrustning etc. borde vi kanske lägga på ekonomiskt bistånd i form av öronmärkta pengar till löner för afghanska poliser och åklagare. Vi måste ta upp den ekonomiska kampen med opiumodlarna är jag rädd.
Om västvärlden verkligen ville ta upp kampen emot Opiumodlarna förmodar jag att man skulle kunna ta hem fighten förhållandevis enkelt.
Jag tror att man kan räkna med att de anställda inom det afghanska rättsväsendet skulle välja att jobba för den legala verksamheten bara lönen var åtminstone densamma som för den illegala verksamheten.

Det är här i det afghanska samhället som pengar, bistånd och insatser kan göra skillnad i form av projekt såsom EUPOL, eller i form av brunnsborrningar, skolor, sjukvård, psykiatri.

Ute på slagfält vinns inga krig, ute på slagfält skapas ingen fred, ute på slagfält förändras ingenting överhuvudtaget mer än för de människor som överlever eller dör i den aktuella striden.

Sedan ISAF inledde operationer i Afghanistan har motståndet tilltagit och freden blivit alltmer frånvarande så varför ens fundera på eller diskutera utökad militär truppstorlek i Afghanistan? Det är helt enkelt klart och tydligt att det inte är det som landet behöver. Därom råder intet tvivel, om man hävdar någonting annat skulle jag vilja säga att man blundar för sanningen. Varför en del verkar tro att en militär lösning är möjlig är för mig en gåta, då det inte finns några som helst belägg för att det skulle bidra till mer säkerhet, färre strider och en mer utbredd fred i landet.

Utbildningen som bedrivs av EUPOL måste bli mer professionaliserad dessutom. Man måste få ner lärare till Afghanistan som kan delta i utbildningarna, dvs. inte enbart poliser som utbildar i polisiärt arbete, utan människor som är vana vid att hantera analfabetism. All heder åt polisutbildarna, men några skollärare är de inte och ska inte heller behöva vara.
Man kan inte fortsätta att lägga tid på att snabbutbilda analfabeter till att bli poliser, utbildningen måste få ta tillräckligt med tid.
Man kan inte släppa ut tjänstemän på fältet som inte ens kan läsa och skriva, och som sedan på sin 100 $-månadslön skall låta bli att ta emot mutor och samtidigt slåss för mänskliga rättigheter som de själva knappt har hört talas om.

Antikorruptions-arbetet måste utvecklas avsevärt. Det måste utgöra en mycket viktig del av utbildningen. De blivande poliserna, åklagarna, advokaterna, fångvaktarna, tulltjänstemännen måste förstå vilket ansvar de har, och vilken skillnad de faktiskt kan göra, viljan att göra rätt för sig finns ju uppenbarligen eftersom människor trots farorna trots allt söker sig till rättsväsendet och vill arbeta för detsamma.

Det tog 6 år från de inledande militära insatserna i Afghanistan innan man hade lyckats få igång projektet EUPOL Afghanistan, det är inte rimligt! Det måste bli lättare att få loss pengar till projektet, det måste dessutom bli möjligt enligt mig för enskilda stater inom EUPOL-projektet att ta egna initiativ, och inte vara tvungna att invänta att 27 medlemsländer skall kompromissa sig fram till något tandlöst beslut.

Fortsättning följer garanterat....


Mera om Lodjuren

Trots att det pågår en utredning om hur illa lodjur far av jakten med fällor så drar man igång jakten på lodjur i full skala. Dessutom finns ingen tillsynsmyndighet som följer upp hur regelverket följs ute i skogarna utan det är upp till jägarna att hålla koll på sig själva... Är det inte lite lätt skrattretande? Jägarna - samma grupp människor som tjuvskjuter varg, som drar ut i jätteflockar under vintermånaderna bara för att nöjesslakta vilda djur- är alltså de uppenbarligen moralistiska unikum som skall hålla reda på sig själva. Anmäla sig själva om de väljer att jaga med förbjudna varianter på fällor, anmäla sig själva om de skjuter för många djur, anmäla sig själva om de plågar djur till döds. Visst verkar det rimligt... Eller kanske inte ändå!

Fällfångst var tidigare förbjuden utanför rennäringsområdet, men 2008 återinfördes den i hela landet. Så nu kan man i Skåne, trots att där inte finns någon som helst anledning till att överhuvudtaget jaga lodjur, fånga djur i fälla och sedan avrätta dem genom att skjuta dem då de sitter fast i fällan.
Att fällfångsten redan har utretts, och att man då kom fram till att lodjur far illa av denna typ av jakt, spelar tydligen inte någon roll.
Att dessutom jaktärenden alltmer delegeras ut till länsstyrelserna är tragiskt då ledamöterna i dessa är ännu mer lättpåverkade av starka och aggressiva lobbygrupper, och ibland även tillhör lobbygrupperna själva.

Det talas om att man ska hålla koll på rovdjursbestånden i hela landet då tillgången på bytesdjur såsom hjort, rådjur, älg och hare minskar, dvs. man ska ta hänsyn till det helhetliga rovdjurstrycket.
I detta glömmer man dock bort att om vi människor lät bli att skjuta 1000-tals älgar varje höst, 1000-tals rådjur och 100-tals harar så skulle inte dessa stammar vara sinande.
Naturen reglerar normalt sett sig själv alldeles utmärkt. Finns det dåligt med bytesdjur går automatiskt rovdjursstammarna ner och vice versa. Det är enkel matematik, och så som ekologin har fungerat i 100 000-tals år.
Problemet uppstår då vi människor som inte längre utgör en naturlig del av det ekosystem som vi ändå är beroende av ger oss in i matchen med laddade älgstudsare och hagelgevär.

Positivt är dock att man inte tillät någon lodjursjakt på de fyra föreslagna lodjuren i Halland. Det är skönt att se att man någon gång vågar säga nej till de "livsfarliga" jägarna.

Slutligen vill jag att våra skolor skärper till utbildningen då det gäller ekologi och vår del i kretsloppet. Utbildningen på vår svenska fauna är uppenbarligen rysligt bristfällig då hälften av de tillfrågade i en undersökning gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet, svarar att de räds att stöta på en björn i skogen, var tredje räds att stöta på vildsvin och många också är rädda för att stöta på varg. Människor verkar ha tappat förståndet fullkomligt och börjat återgå till något slags sextonhundratalsk okunskap om naturen. Snart svarar man väl att man räds att stöta på troll, skogsrået, näcken eller vättar också.
Att gå ut på krogen en fredagkväll verkar inte skrämma "Svensson" alls lika mycket trots att riskerna för att råka illa ut är betydligt större i detta sammanhang.

Jagade räv, sköt hund

Jag hör konstigt nog inga gälla utrop om skyddsjakt på jägare i de svenska skogarna trots att de uppenbarligen utgör en risk för hundar.

Undrar varför man ska jaga varg med argumentet att de utgör en fara för både människor och hundar i skogen (vilket inte stämmer), när människor som utgör exakt samma fara får vara ifred, eller tvingas betala lite böter i värsta fall.

Jag förstår heller inte syftet med rävjakt. Vilka är argumenten för att man ska få skjuta räv för nöjes skull?! Och om man då ska skjuta räv så får man väl hålla sig till att göra just det, och ge fan i att skjuta tamhundar, eller har jag fel?

Lodjursjakt

Vargjakten har precis avslutats och då sätts nästa hetsjakt igång. Nu ska man ut och slakta vårt enda vilda kattdjur - Lodjuret.

Det används som argument för att skjuta lodjur att "stammen är jaktbar" och enbart därför så ska man ut och slakta djuren.
Det är fullkomligt sinnessjukt ju! Det finns lite för många människor i vissa länder i världen, borde inte skyddsjakt inrättas även på dessa då? Vad är det för ett argument egentligen att hävda att man får skjuta djur bara för att det inte är så att de utrotas med anledning av jakten? Som vanligt kommer alltför många djur skjutas (förra året överstegs kvoterna med nästan 60 % på vissa håll), men det verkar inte någon se som något större problem. Det handlar ju bara om en av Europas coolaste, vackraste och mest sällsynta djurarter.

Lodjursjakten tillåts bedrivas med både fälla och med hjälp av snöskoter. Två fruktansvärda jaktvarianter där den färstnämnda innebär lidande i form av att många lodjur skadas då fällorna slår igen och djuren tvingas sitta i timmar, eller dagar och vänta på att förblöda, eller möjligtvis barmhärtighetsavlivas. Jakt med snöskoter är naturligtvis ett enormt stressmoment för lodjuren, att bli jagad med ett motorfordon kan man ju försöka sätta sig in i själv, och förstå att det inte är det mest trivsamma man kan vara med om.

Visst finns det ett visst fog för jakt inom rennäringsområdet, då lodjur är den jägare som slår allra flest renar, men det är enbart här - och ingen annanstans - som jakten fyller någon som helst funktion. Jag ställer mig dock frågande till om rennäringen är så stor, viktig och nödvändig att hela området skall hållas totalt fritt på rovdjur. Varg får inte förekomma överhuvudtaget, björn tillåts i små mängder och lodjur tillåts i ännu mindre mängder. Järven är fortfarande alltför hotad för att samerna ska få rätt till att slakta dessa, men självklart förekommer tjuvjakt även på järv eftersom människor med skjutvapen uppenbarligen ser det som en rättighet och ett nöje att få skjuta på djur ute i skogen vare sig djuren var där först eller ej. Det måste ju dessutom vara samerna som i så fall får licens på att skjuta djur som kommer alltför nära renarna. Några fritidsjägare skall INTE ha licens att gå ut och skjuta djur för nöjes skull!

Man vet inte om man ska skratta eller gråta över alla de människor som verkar tro att naturen finns till för människans skull och att vi har rätt att bestämma över vilka djur som får eller inte får finnas i vår närhet.
Min uppmaning till miljödepartementet och jordbruksdepartementet är att tänka om när det gäller svensk viltvård, tänka om då det gäller rovdjurspolitiken och framförallt skaffa sig lite motståndskraft gentemot den alltför inflytelserika jägarlobby som finns i Sverige.


Intressant

Grekland :S

Hur ska det gå för Grekland och Euron egentligen? Jag är så glad att svenskarna tog det förnuftiga beslutet att vägra införa Euron som valuta i vårt land. Greklands finanskris riskerar nämligen hela valutasamarbetet.

Vi kommer naturligtvis inte klara oss totalt oskadda ur ett fullkomligt Eurohaveri då vår valuta trots allt är knuten till Euron, och vi dessutom har flera grannländer som använder sig av denna valuta. Hamnar Euroländerna i gemensam kris finns en risk at vi som står utanför valutasamarbetet dessutom får en höjd medlemsavgift då skadekontrollen måste hanteras på alla möjliga sätt. Frågan är om inte utträdeskravet borde återinföras i partiprogrammet för just nu känns inte EU som något särdeles stabilt projekt.

Grekland kommer naturligtvis inte klara sig ur den kris som de befinner sig i utan ekonomiskt bistånd, men vilka ska ge dem det? De andra euroländerna kan inte göra det för det skulle inte göra någon skillnad.
Vi som står utanför då - ska vi ta ansvar för Grekiska bankers spekulationer? Nej, det tycker jag inte att vi ska, men samtidigt känner man självklart solidaritet med det grekiska folket som riskerar frusna och sänkta löner, chockhöjda skatter och mycket annat pga. ekonomers spekulationer. Det är en svår nöt att knäcka får man säga och den avslöjar på ett mycket välkommet, men obehagligt sätt bristerna i monetarismen och kapitalismen. Tron på den självreglerande marknaden måste väl ändå vara borta efter de senaste två årens alla ekonomiska turer, eller? Finns det fortfarande någon som tror på Milton Friedman, finns det fortfarande människor som tror att ekonomi är en vetenskap, finns det fortfarande människor som tror på att marknaden kan reglera sig själv?!

I så fall undrar jag vad som är deras problem. Är de läskunniga, förstår de orsak och konsekvens, förstår de överhuvudtaget någonting?
Jag skulle verkligen vilja se att människor började inse bristerna i konsumtionssamhället, i marknadsekonomi, i frihandel i dagens form och att man började vidta åtgärder för att förändra samhället.

Det kan naturligtvis inte rädda Grekland på 5 minuter, men jag undrar om någonting kan rädda Grekland just nu. Kanske borde Grekland fundera på att gå ur Eurosamarbetet och börja om från scratch.

fredag 12 februari 2010

Alliansens medarbetare

Mats Rudin och Fredrik Federley är, eller rättare sagt var två kandidater till riksdagen för allianspartierna Moderaterna och Centerpartiet. Mats Rudin har avsagt sig sin kandidatur sedan det framkommit att han betalat personer för att bli medlemmar i partiet.

Federley står fortfarande på valbar plats trots sin nu uppmärksammade spritreklam och motionerande om sänkt spritskatt.

Federley, eller rättare sagt hans kvinnliga Alter Ego, Ursula gick på bjudfest och gjorde spritreklam för Smirnoff Vodka i samma veva som den något manligare versionen Fredrik stod i riksdagen och motionerade om att spritskatten borde sänkas. Hur är det möjligt att man kan stå kvar på valbar plats efter den senaste tidens skandaler med bjudresor, spritreklam, märkliga Alter Egon etc.? Borde inte Centerpartiet balanserande på 4 %-gränsen inför riksdagsvalet vara mer rädd om sitt rykte och väljarförtroende?!

Mats Rudin har tagit det självklara beslutet att avstå sin riksdagskandidatur efter valfusket i Rinkeby/Tensta (Rudins valkrets). Borde inte Federley för sitt partis skull göra detsamma?

Det är inte oväntat att alliansens företrädare gör allt för att ragga röster och att de går över gränserna trots att de ideologiskt är emot allt vad civil olydnad heter. Det här är nämligen alliansen chans att vinna valet i höst. Då skandalerna nu flockas får det troligtvis dock motsatt effekt och jag tror att vi i oppositionen kan tacka och ta emot.

Jag skulle vilja veta hur Fredrik Federley tänkte då han trodde att det var OK att agera på detta sätt i en demokrati med mål om att undvika korruption, lobbyism etc.
Dessutom verkar inte Federley i sin motion förstå anledningarna till den svenska alkoholbeskattningen och dess höga nivåer. Han vill att skatterna skall sänkas av miljöskäl bl. a.
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Förefallet det inte avsevärt vettigare att försöka få till stånd en höjning av alkoholbeskattningen i övriga EU än att Sverige skall sänka sina skatter på en substans som är inblandad i 80 % av Sveriges våldsbrott, för att anpassa sig till övriga EU:s okunskap och kontraproduktiva politik?
Nu är inte meningen med mitt inlägg här på något sätt egentligen att argumentera mot Federleys åsikter, så jag avstår från att skriva mer om vad jag tycker om alkoholbeskattning.

Jag tänker dock inte ge mig när det gäller korruption, mutor, bjudresor och lobbyism.
Fredrik Federley måste ta det enda riktiga beslutet för sin egen, sitt partis och för demokratins skull och avsäga sig sin plats på Centerpartiets riksdagslista med omedelbar verkan, om karln har någon som helst respekt för vår demokrati!
Mats Rudin har blivit avstängd och flyttad bort från valbar plats, nu måste Federley, eller åtminstone Centerpartiet ta konsekvenserna av sitt handlande och göra detsamma. Jag är högst ointresserad av en demokrati där människor som inte kan bete sig vuxet och ta ansvar för sitt handlande befinner sig på valbara platser till vår lagstiftande församling!Underbemannad?

Återigen tjatar Allan Widman om ökning av Afghanistantrupper, mera vapen, mera soldater, mera pang-pang. Då löser sig allting...
Eller gör det verkligen det?

För det första undrar jag varför Sverige har 500 soldater och Finland endast 93 i den aktuella styrkan. Varför ska då vår truppnärvaro utökas och inte den finska? Självklart kommer området i norr bli allt farligare då USA skickar över 30 000 soldater inom kort till Afghanistan. De nordliga bergsområdena blir den naturliga tillflyktsorten för både talibaner och andra motståndsmän och där befinner sig den lilla svenska styrkan tillsammans med ett fåtal finländare, norrmän och tyskar så vitt jag förstår. Vore det inte säkrast att helt sonika åka hem istället, och låta de 30 000 amerikanerna få utkämpa sitt eget krig? De klarar sig nog ganska bra utan en liten svensk styrka på 500-600 personer utrustade med en handfull stridsvagnar och ett ganska litet antal bepansrade fordon överhuvudtaget.

Vad är FP:s anledning egentligen till att öka styrkan? Vad är deras mål med insatsen? De är självklart väl medvetna om att stridigheterna kommer att bli fler och fler och farligare och farligare ju fler amerikanska soldater som kommer söderifrån och pressar motståndsrörelserna uppåt i landet.

Nej, som sagt för soldaternas och för allas skull, ta hem trupperna Nu Nu Nu!!!


Har vi några nationella valmöjligheter?!

Sverige har fått en utskällning av EU och riskerar att få betala vite då vi inte infört EU:s datalagringsdirektiv i Svensk lag. I höst byter vi förhoppningsvis regering, och två av de då nya regeringspartierna är emot både FRA-lagen, IPRED, och EU:s datalagringsdirektiv. Vad skall då ske?

Vi har förbundit oss genom vårt EU-medlemskap att införa de lagar EU bestämmer skall gälla för alla medlemsstater, vilket är beklagligt. Allt mer urholkas den svenska demokratin då vår egen regering blir fullkomligt förlamade av direktiv som kommer ifrån högre ort. Vi kan å andra sidan välja att strunta i EU:s direktiv, på samma sätt som Grekland struntat i EU:s stabilitetspakt med dess 3%-regel under många långa år. De ska nu få hjälp av EU:s stater att ta sig ur sin ekonomiska kris.
Det är tydligen så det går om man struntar i direktiven. Så om vi väntar tillräckligt länge och drar på oss tillräckligt dryga böter så betalar säkert de andra EU-länderna dessa böter åt oss :)

Sverige är en av EU:s bästa nationer på att följa direktiv och lagstiftningar och införa dem på nationell nivå så varför skulle vi behöva skämmas om vi struntar i detta direktiv?

Våga Våga våga, säger jag!!!!


onsdag 10 februari 2010

Wetterstrand Mäktigast!

Maria Wetterstrand utsågs igår till mäktigast i Miljösverige! Dvs. hon är den som har störst makt i Sverige just nu att leda opinionen, har mest förtroende av alla att leda Sverige mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Se nu till att rida på den vågen Maria, och naturligtvis resten av partiet. Uppenbart är också att miljöfrågorna är viktiga för väljarna i kommande val, så se till att det blir en STOR fråga också i debatterna, låt inte Alliansen sätta agendan!
En till...

Inte helt otippat så har nu ytterligare ett fall av SGT (Skjut, Gräv, Tig) inträffat. Denna gång i Värmland. Jag har fortfarande inte hört Andreas Carlgren uttala sig om de två tjuvskjutna vargar som dödats efter att licensjakten avslutades. När ska miljöminister göra det tro?

Anledningen är väl att det inte finns något försvar kvar. Hela argumentation som Carlgren hade för en licensjakt har slagits i spillror av dessa tjuvskjutningar tillsammans med obduktionsrapporterna från de under jakten skjutna vargarna. Låt oss hoppas att inte bara miljöministern nu kommer till insikt, utan även alla andra politiker från de jaktivrande partierna om att någon vargjakt nästa år absolut inte är aktuell, då det kommer skjutas tillräckligt med vargar i hemlighet ändå under året, precis som vanligt. Det är pinsamt att Carlgren inte förstod att det skulle bli så här redan innan och jag antar att han skäms rejält så här i efterhand.
Det går inte att göra det hela ogjort så, som sagt, låt oss hoppas att läxan är lärd och att vi slipper se mer jakt på varg innan stammen är livskraftig!

måndag 8 februari 2010

Sarahahahahahaha Palin

Jag fick mig ett gott skratt då jag läste i Wolfgang Hanssons blogg att Sarah Palin verkar ha startat sin kampanj för att bli Obamas huvudmotståndare i nästa amerikanska presidentval. HAHAHAHAHAHAHAHA! OK att människor kanske är missnöjda med Obamas första år både i USA och internationellt, men han borde i alla fall ha rätt till en värdig motståndare, inte en människa med en kunskapsnivå jämförbar med ett dagisbarn. Men det är väl bara för demokraterna i USA att tacka och ta emot. Om det visar sig att Palin är den som blir huvudmotståndare kan ju Obama kosta på sig att svänga rejält till vänster som han egentligen ville men begränsats att göra pga. risken att förlora nästa val. Nu har han troligtvis två garanterade perioder på sig att göra skillnad. Se till att utnyttja dem Barack!!

Komplettering av förra inlägget

Vill också tillägga angående Allan Widmans påstående att fler soldater behövs för att skydda civilbefolkningen och de hjälporganisationer som finns i Afghanistan, att Magnus Forsberg igår i chatten med aftonbladets läsare klart och tydligt uttryckte att han aldrig känt en hotbild mot deras arbete. De civila insatserna kommer försvaras av afghanerna själva då dessa är något som gynnar dem och som de vill ha. Däremot bidrar ökad truppnärvaro bara ännu mer intrycket av att folket, och landet är ockuperade, vilket ger än större grogrund för Talibanerna i deras rekryteringsarbete. Afghanistan vill INTE ha fler soldater, och framförallt inte utländska sådana, punkt slut!

Allan Widman, lilla gubben...

Hur naiv är Allan Widman, Folkpartistisk riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet. Han verkar överhuvudtaget inte vara informerad om vad som sker i Afghanistan, verkar inte ha någon historisk bild av landet och inte heller någon respekt för den svenska alliansfriheten då han skriver om att svenska trupper skall stanna i Afghanistan.

Han verkar inte ha förstått att ISAF är en NATO-styrka och inte en FN-styrka. Det är första gången som NATO opererar utanför Europa och USA, visserligen på uppdrag av FN, men det skall ju tilläggas att detta uppdrag är framtvingat genom att USA bett sin marjonett sittande på den Afghanska presidentposten, Hamid Karzai att be FN om hjälp. Hamid Karzai är inte uppskattad, han är inte folkvald utan tillsatt av den amerikanska ockupationsmakten.
Allan Widman verkar heller inte förstå skillnaden mellan fredsbevarande styrkor och stridande trupp. Då Sverige skickade sina trupper till Afghanistan var det norra området förhållandevis lugnt och styrdes av den Norra alliansen, en grupp av krigsherrar som var understöd till USA vid invasionen och som sedan till stor del uppgått i den afghanska armén. Området har dock blivit alltmer instabilt och Talibanerna har gjort framryckningar i området. Det handlar inte längre om att bevara lugnet eller utbilda afghaner, det handlar om direkt krigföring och risken för eldstrider tilltar.
I detta läge är inte längre svensk truppnärvaro ett rimligt alternativ.

Många talar om att det blir kaos i landet om de internationella styrkorna lämnar, men det är redan kaos i landet. Det har varit kaos de senaste 35 åren åtminstone. Det är inget som kommer lösas pga. utländska soldater befinner sig i landet och tvingas skjuta på allt som rör sig då man inte längre vet vem som är allierad och vem som är fiende.
Krigsherrar som tidigare stödde USA-invasionen är trötta på att inte få den makt de anser sig ha rätt till och går över till, eller bildar motståndsgrupper mot ockupationen. Den afghanska befolkningen är trött på att läsa, eller höra om civila dödsoffer till följd av ISAF-beskjutningar.

Visst är de svenska soldaterna i landet på frivillig basis men vad är det de egentligen ska kämpa för eller emot? Har de någon som helst aning om det?

Det verkar inte finnas någon som vet vad som är slutmålet för operationen. Om fred är slutmålet är jag rädd att många fler soldater och civila av alla möjliga nationaliteter kommer få sätta livet till, under många, långa år framöver. Det talas om att ISAF är på plats för att förhindra utbrott av inbördeskrig, men det är ju skrattretande då ett inbördeskrig i praktiken pågått sedan 1980 åtminstone.
Vi måste låta afghanerna själva lösa sin situation som de vill, inte som USA, eller västvärlden vill. Vi ska inte föra in fler och större vapen, eller mer trupp i ett land med fullt tillräcklig vapenarsenal och fullt tillräcklig personal till en egen armé. I ett land med 60 % arbetslöshet borde insatserna riktas in på utbildning av både civil och militär personal.
Allan Widman pratar om detta också visserligen, men att prata om det är en sak. Vad som sker i praktiken är en annan. Vi har inte skickat ner 4 stycken stridsfordon 90 för att bevara freden eller utbilda personal, det är en tydlig förberedelse för mer, och hårdare stridigheter.

Jag är oroad till max!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Omöjligt att bli rik..?

Idag kan man läsa en artikel i E24 där 2 nationalekonomer och vd:n för Skattebetalarnas förening hävdar att man inte kan arbeta sig till rikedom i Sverige. De skriver att inkomstskillnaderna i Sverige är små, minst i världen till och med eller möjligtvis näst minst beroende på hur man räknar, vilket förvisso kan vara sant om man tittar på den arbetande medelklassens löner.

Här är skillnaderna små vilket borde uttryckas med glad stämma, och positiva lovord. En stor, utbredd och frisk medelklass är grunden för ett välmående samhälle med relativt låg kriminalitet.
Det kommer dock inte några glada utrop om detta i artikeln, utan istället klagas det över att boendekostnader är högre i attraktiva områden, men då glömmer man ju först och främst att tillägga att även löner vanligtvis är högre i attraktiva områden och i storstadsområdena generellt.
Det hävdas att välavlönade familjer ofta har fler barn, vilket jag är högst tveksam till att det finns belägg för och fler barn innebär inte heller särskilt mycket högre omkostnader då flerbarnstillägget skall fylla ut för detta.

Artikelförfattarna hävdar att skatteutjämningspolitiken medfört att ingen kan bli rik på vanligt lönearbete och att skillnaderna i levnadsstandard mellan människor med i stort sett liknande löner beror på tillgång, eller brist på ärvd förmögenhet.

Nu är det bara det att de tre artikelskribenternas definition på att vara rik är att ha råd med både Thailandsresor, röda sportbilar, fint hus, lyxiga inredningsprylar och dessutom ha en förmögenhet över i rena kontanter och värdepapper
.
De verkar anse att någon som tjänar runt 40 000 kronor i månaden inte skulle vara rik, och att denne omöjligen kan göra sig en förmögenhet genom vanligt arbete.
Detta är kvalificerat skitsnack, och framförallt sedan fastighets- och förmögenhetsskatten togs bort. Ett par som tjänar 2 x 40 000 kr i månaden skulle utan problem kunna lägga undan 10 000 av dessa varje månad och på några år skaffa sig en ansenlig förmögenhet.
Jag förstår inte hur dessa nationalekonomer har räknat. Jag förstår inte deras syn på vad rikedom är. Att inte anse att medelklassen i Sverige är förmögen är mycket märkligt. I vissa länder skulle man vara rikast i byn om man hade en dator, eller en bil.

Jag undrar om det är något eftersträvansvärt dessutom. Ska man kunna skaffa sig en förmögenhet på vanligt arbete? Är det viktigt? Är det därför man arbetar?
Visst vill man kunna unna sig något någon gång, men är målet alltid att bli rik?

Skribenterna hävdar slutligen att åtgärden och "lösningen" på "problemet" (som inte behöver en lösning då det inte är ett problem) är att kraftigt sänka skattetrycket och progressiviteten i inkomstskattesystemet.
Det är naturligtvis inte som en objektiv artikel ifrån forskare (i en kvasivetenskap visserligen men ändå). Det är en politisk artikel skriven av tre inbitna moderater varav två råkar ha studerat nationalekonomi, jag tycker att det är fult att försöka låtsas som att detta är någon slags vetenskaplig sanning de har kommit fram till. Det är falskt och ett lågt sätt att lura väljarna. Jag kräver inte att personerna måste vara objektiva bara för att de är forskare, även sådan måste ha rätt till en åsikt, men då man väljer att skriva under en debattartikel som just forskare eller Fil.Dr då bör man inte komma med halvsanningar för att gynna egna intressen enligt mig.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 7 februari 2010

Dagens mest positiva nyhet!

Drömlottningen till EM-kvalet! Sverige hamnade i en mycket bra grupp i EM-kvalet i höst. Låt oss hoppas att Zlatan Ibrahimovic bestämmer sig för att stanna i landslaget då han ser att en rejäl möjlighet finns för att spela åtminstone ett stort mästerskap till!


De ingående lagen är:
Holland- Självklart gruppfavoriter med storspelare som Ryan Babbel, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Khalid Boulahrouz, Joris Mathijsen, Romeo Castelen, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder. Detta blir en svår nöt att knäcka, men vi vet av erfarenhet att den offensiva holländska fotbollen ger ytor för kontringar och Sverige var minst lika bra i mötet med Holland i EM-kvartsfinalen för 6 år sedan. Sverige är sämre än då, men det är Holland också så det är inte omöjligt. Jag tror på 2, eller möjligtvis 4 poäng sammanlagt.

Ungern- Inte direkt första gången vi hamnar i samma kvalgrupp som Ungern. De är nog urbota trötta på Sverige vid det här laget efter som de alltid har en sådan otrolig otur mot oss. Dessutom MÅSTE Zlatan vara med ju, eftersom han har räddat oss de två sista gångerna med sista minuten mål! Men normalt är Ungern ett sämre lag, även om Sverige är sämre än för några år sedan. Är lite orolig dock och även om jag tror på 3 poäng hemma på Råsunda kan vi tappa poäng borta så jag säger 4 poäng.

Finland- Derbyn är alltid trevliga, men att detta skulle vara ett derby på samma sätt som mot danskarna i senaste VM-kvalet är föga troligt. Finland skall vi desarmera helt enkelt! Så 6 poäng utan tvekan här.

Moldavien- Vi minns med skräck nagelbitaren en kall höstdag i Chisinau då inhopparen Marcus Allbäck till slut stänkte in två bollar som räddade den svenska hedern och också bidrog till det svenska avancemanget till VM 2002. Denna nervpress skall vi inte behöva uppleva igen då vi möter ett av Europas absolut fattigaste länder. Här skall 6 poäng bärgas utan tvekan

San Marino - Den självklara strykpojken och slagpåsen i gruppen. Får vi inte ihop tvåsiffrigt på våra två möten med laget så skall vi skämmas. 6 poäng även här.


Chatt med Magnus Forsberg

Det var oerhört intressant att följa chatten på Aftonbladet med Magnus Forsberg som arbetar för Svenska Afghanistan-kommittén på plats i Afghanistan.

Jag visste inte att förhållandet mellan den svenska militära insatsen och den civila var 3 mot 1 och att EU:s insats var 5 mot 1. Det är otroligt märkligt med tanke på att allting tyder på att det som egentligen gör någon skillnad för lokalbefolkningen är just civila insatser. Det som motverkar fattigdom och korruption är som vanligt kunskap och utbildning, inte kulor och bomber. Skolor, utbildningar, materiell för uppbyggnad av infrastruktur utförd av afghaner under handledning etc. är vad landet behöver.

Det finns och har länge funnits en utbredd frustration bland de afghanska invånarna över att ockupationsstyrkorna är kvar, att de tar sig friheter som överskrider deras befogenheter. En frustration över att striderna aldrig tar slut och en frustration och ilska över att civila människor faller offer för ISAFs bomber och ammunition. ISAF är inte önskade, de är inte omtyckta och de fyller ingen vettig funktion.

Vad är det Sverige vill uppnå med sin militära närvaro? Vad är det vi stödjer? Det är frågor som det måste finnas ett kort, klart och tydligt svar på för att det ska finnas anledning för militära styrkor att stanna kvar i Afghanistan. Man blir lite frågande om syftet med närvaron när Stridsfordon 90 började skickas ned fr. o. m april 2009. Självklart var det rätt att skicka dit bepansrade transportfordon, men Stridsfordon 90 är inte ett transportfordon. Det är en kanonutrustad stridsvagn.

Svenska soldater skall bort ifrån de områden som påminner om krigszoner, en fredsbevarande styrka SKALL inte befinna sig i krigsområden.
De skall bidra till säkerhet, de skall bidra med utbildning till den inhemska armén och de skall bidra med utbildning av den inhemska polisen. Så fort detta är utfört måste de militära trupperna bort.
Visst kan rena FN-flaggade trupper stanna som skydd för de civila arbetarna, men de stridande trupperna har inte i landet att göra. Afghanistan måste få bygga upp sin struktur på egen hand, västerländska regeringar kan inte tvinga landet till en utveckling de inte är redo för, eller vill ha.

Jag hoppas att Socialdemokraterna tänker om i samtalen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter valet och ändrar sin inställning till svensk militär närvaro i Afghanistan, inte pga. dagens händelser bara utan pga. att det inte fyller någon som helst funktion att utsätta svenska soldater (visserligen frivilliga men dock) för risken att bli skjuten, invalidiserad eller dödad, utan egentligt syfte.

Gårdagens dagens..

Igår skrev jag om den idiotiska 16-årige spanska matadoren som tog sig an att plåga 6 tjurar till döds. Idag skriver Aftonbladet att han tydligen lyckades med sitt uppdrag.

Är det någon som applåderar och jublar över detta..... nej jag tänkte väl det. Det är fullkomligt horribelt att denna antika nöjesform där vackra, ståtliga svarta tjurar från Camargue sticks med spjut om och om igen i syfte att orsaka blodförlust så att matadoren kan göra processen kort med det stackars djuret.

Den galna och motbjudande tonåringen lyckades dessutom få med sig en trofé, nämligen ett avhugget öra som skulle ha varit mycket vackrare om det fick sitta kvar på tjuren.

Jag säger återigen FY FAN, men gläds samtidigt åt att den spanska opinionen allt mer talar om förbud mot tjurfäktning. Förhoppningsvis sprider det sig så småningom även till Latinamerika.

Dödsbeskjutningen

Dödsbeskjutningen av två svenskar i Afghanistan upprör självklart.

Det är tragiskt och hemskt, det har dock dödats människor i Afghanistan sedan 2001! Afghaner, amerikaner, britter, fransmän, danskar, tyskar, pakistanier och många andra nationaliteter. Det är lika tragiskt var gång någon dör. Och väpnade konflikter borde tillhöra historien. Man undrar om människan har en ovilja att lära sig av sina misstag...

Visserligen har Sverige som land ett ansvar då man stödde säkerhetsrådets resolution 1373 som i praktiken gav USA rätt att attackera Afghanistan som ett led i kriget mot terrorismen, men vi hade inte någon del i angreppskriget och skall inte heller ha det. Den svenska styrkan är i Afghanistan för att bidra med återuppbyggnad och säkerhet, inte för att delta i eldstrider och rena krigssituationer. Läget förefaller förvärras dagligen i Mazar-e-Sharif med omnejd och då är det fullkomligt självklart att trupperna genast borde tas hem. Vi är INTE i Afghanistan för att delta i något krig. Vi är ett alliansfritt land och skall så fortsätta vara (även om vi tyvärr inte är det i praktiken just nu, på flera sätt så att säga...).

Socialdemokraterna måste börja lyssna på miljöpartiet och vänsterpartiet angående Afghanistanfrågan, hemskt nog kommer nog Sossarna att göra det efter denna incident. Det är så fruktansvärt att något sådant måste ske, för vissa ska förstå... Kopplingar kan göras till andra saker, exempelvis kärnkraften. Den är supersäker och bra tills något sker och då är den inte säker alls längre... Titta gärna på Tage Danielsson sannolikhetsmonolog som länkas till i fältet till höger här på min blogg.

Svenska soldater har inte i områden där strid pågår att göra. Inte för att vi är fega eller för att vi inte känner solidaritet med de drabbade. Inte alls så utan för att Sverige dels inte utbildar soldater för direkt krigföring, eller för attack, och för att vi är alliansfria och är en neutralstat, icke engagerade i angreppskrig vare sig de är FN-sanktionerade eller ej. Vi bidrar med fredsbevarande styrkor och civil hjälp.


Ta hem trupperna NU!